RAVI KHANNA

RAJ KHANNA

ASH KHANNA

JOSH FRIEDMAN

BRAD ROSS

STEVE J. HOLLON

ED MENDOZA

YVONNE LIU

KIM CARTAINO

JESSADA SORNDUANG

AMANDA TAFT

Justin 2

KHANNA ENTERPRISES

2601 MAIN STREET, SUITE 680

IRVINE, CA 92614

P: 949.502.7892 | F: 949-333-3626

INFO@KHANNAHOTELS.COM

WWW.KHANNAHOTELS.COM

© 2020 EMJ